Tühistamisõigus

Tühistamisõigus
Teil on õigus see leping neljateistkümne päeva jooksul ilma põhjendamata lõpetada. Tühistamiseks on aega neljateist päeva alates kuupäevast, kui kaup oli viimati teie või teie voliniku (kes pole tarnija) valduses. Tühistamisõiguse kasutamiseks peate lepingu tühistamise soovist selgelt teavitama meid (M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Saksamaa, telefoninumber: +49 69 / 5 000 000, faks: +49 69 / 5 000 00 112, meiliaadress: info@raak.de) näiteks posti, telefaksi või meilisõnumi teel saadetud kirjas. Selleks saate kasutada lisatud tühistamisvormi malli, kuigi see pole nõutav. Tühistamisaja järgimiseks tuleb tühistamisteade saata enne tühistamisaja lõppkuupäeva.

Tühistamise tagajärg
Lepingu tühistamisel peame teile tagastama teilt saadud maksed ja sealhulgas saatetasud (v.a lisatasud, mis tulenesid sellest, et valisite meie pakutud kõige kasulikumast tavasaatmisest erineva saatmisviisi) kohe, kuid hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul alates tühistamisteate saamise kuupäevast. Tagasimakseks kasutame sama makseviisi, mida teiegi algse tehingu korral, kui teiega pole teisiti kokku lepitud. Tagasimaksetasusid teilt ei küsita. Võime tagasimaksest keelduda, kuni kaup on meile tagastatud või olete selle tagastamist meile tõendanud (olenevalt sellest, mis toimub varem). Peate kauba tagastama või üle andma kohe, aga hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul alates tühistamisteatest. Kaup tuleb tagastada ettevõttele M.J. Raak GmbH aadressil Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main. Peate tähtajast kinni, kui tagastate kauba neljateistkümne päeva jooksul. Kauba tagastamise otsesed kulud kannate teie. Peate tasuma kauba väärtuse vähenemise eest, kui väärtus on kahanenud seetõttu, et olete kaupa kasutanud rohkem, kui selle kvaliteedi, omaduste ja funktsioonide kontrollimiseks vajalik.

Tühistamisõigus ei kehti järgmistel juhtudel.
Tarbija valiku või soovi järgi valmistatud või selgelt tarbija jaoks isikupärastatud toodete tarnelepingud.

Tühistamisvormi mall
(Lepingu tühistamise saate kasutada järgmist või mõnda muud selget sõnastust.)
— Ettevõttele M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Saksamaa, telefoninumber: +49 69 / 5 000 000 faks: +49 69 / 5 000 00 112, meiliaadress: info@myhusqvarna.com
— Mina, (*), tühistan toote (*) ostmiseks / teenuse (*) osutamiseks sõlmitud lepingu, mille mina, (*), olen allkirjastanud
— Tellimiskuupäev (*) / kättesaamise kuupäev (*)
— Tarbija nimi
— Tarbija aadress
— Tarbija allkiri (ainult kirjasuhtluse korral)
— Kuupäev

_______________
(*) vajaduse korral kustutada.

Viimati vaadatud