Duomenų apsauga

TMums ir svarîgi nodroðinât jûsu personîgâs informâcijas aizsardzîbu mûsu vietnes apmeklçjuma laikâ. Tâpçc mçs ievçrojam visas piemçrojamâs tiesîbu normas, jo îpaði Vâcijas Federâlâ datu aizsardzîbas likuma (Bundesdatenschutzgesetz — BDSG) un Vâcijas Elektronisko pakalpojumu likuma (Telemediengesetz — TMG) noteikumus par datu aizsardzîbu, kâ arî katrâ Vâcijas federâlajâ zemç spçkâ esoðos datu aizsardzîbas tiesîbu aktus. Visa informâcija, kuru jums varçtu nâkties mums sniegt, lai mçs varçtu apstrâdât un pârvaldît jûsu pasûtîjumu, tiek uzskatîta par konfidenciâlu. Mçs neizpaudîsim jûsu personîgo informâciju treðajâm personâm, ja vien nebûsiet tam piekritis vai arî mums ðâda informâcija ir jâizpauþ saskaòâ ar administratîvo vai tiesas rîkojumu. Personîgâ informâcija tiek vâkta, glabâta, apstrâdâta un lietota tikai saskaòâ ar tâlâk izklâstîto privâtuma politiku.

1. Personîgâs informâcijas vâkðana, glabâðana, apstrâde un izmantoðana

a) Informâcijas vâkðana, glabâðana, apstrâde un izmantoðana, kad piekïûstat vietnei www.myhusqvarna.com
Ja jûs tikai apmeklçjat vietni www.myhusqvarna.com., mçs nevâcam, neglabâjam, neapstrâdâjam un neizmantojam nekâdu jûsu personîgo informâciju. Tomçr daïa informâcijas datu droðîbas nolûkos îslaicîgi tiek saglabâta mûsu serverî, un tâ var ïaut jûs identificçt (piemçram, IP adrese, datums, laiks, lejupielâdçtie faili, pârlûka tips un versija, operçtâjsistçma, avota URL). Ðie lietojuma dati tiek analizçti anonîmi statistikas nolûkos, veicot lietotâju intereðu un uzvedîbas iekðçjo izpçti. Ðâdâ nolûkâ pirms analizçðanas tiek izdzçsts jûsu IP adreses pçdçjais astoòbitu baits (apakðsegments). Ðie lietojuma dati netiek analizçti, lai izveidotu jûsu lietotâja profilu, ja vien neesat tam îpaði piekritis. Mçs îpaði paturam tiesîbas analizçt ðâdus datus, ja mûsu tîmekïa vietne tiek izmantota nepiemçroti vai citâdi tiek pârkâpti tâs lietoðanas noteikumi, par ko varam ziòot tiesîbaizsardzîbas iestâdçm. Jûsu lietojuma dati nekâdâ gadîjumâ netiek analizçti citos nolûkos vai izpausti kâdai treðajai personai. Ðie neapstrâdâtie statistikas dati tiek izdzçsti pçc 30 dienâm.

b) Jûsu mums tieði sniegtâs informâcijas glabâðana, apstrâde un izmantoðana
Neskatoties uz iepriekð minçto, mçs apkopojam personîgo informâciju, kuru jûs izvçlaties darît mums pieejamu, piemçram, kad sûtât mums e-pasta ziòojumu, sazinâties ar mums vai kad mçs apstrâdâjam jûsu pasûtîjumu. Mçs izmantojam ðo informâciju saskaòâ ar piemçrojamajiem Vâcijas datu aizsardzîbas normatîvajiem aktiem. Personîgâ informâcija, kas nepiecieðama jebkâdu lîgumisko attiecîbu pamatoðanai, izveidei vai grozîðanai (uzskaites dati), tiek izmantota tikai ar mums noslçgtâ lîguma izpildei. Turklât jûsu uzskaites dati netiek izmantoti tirgus pçtîjumu veikðanai vai mûsu piedâvâjumu izveidei.

2. Use of Google Analytics
Ðajâ tîmekïa vietnç tiek izmantots Google Inc. (Google) tîmekïa analîzes pakalpojums Google Analytics. Google Analytics izmanto sîkfailus, kas ir teksta faili, kuri tiek saglabâti jûsu datorâ, lai analizçtu to, kâdâ veidâ jûs izmantojat tîmekïa vietni. Sîkfailu ìenerçtâ informâcija par to, kâ jûs lietojat ðo tîmekïa vietni (ieskaitot jûsu IP adresi) tiek nosûtîta uz Google serveri ASV un glabâta tur. Katru reizi pirms informâcijas nosûtîðanas un tâlâkas apstrâdes reìistrçtâs IP adreses pçdçjais astoòbitu baits (apakðsegments) tiek izdzçsts. Pçc tam jûsu personîgâ informâcija vairs nav identificçjama. Google izmanto ðo informâciju, lai analizçtu to, kâ jûs izmantojat tîmekïa vietni, veidotu darbîbu pârskatus tîmekïa vietòu administratoriem un sniegtu citus pakalpojumus saistîbâ ar to, kâ jûs izmantojat tîmekïa vietnes un internetu. Ja nepiecieðams, Google nosûta ðo informâciju arî treðajâm personâm, ja tas tiek pieprasîts ar likumu vai ðîs treðâs personas apstrâdâ ðo informâciju Google vârdâ. Google nekad nesaistîs jûsu IP adresi ar citiem Google datiem. Jûs varat nepieïaut sîkfailu instalçðanu, attiecîgi iestatot sava pârlûka programmatûru. Òemiet vçrâ, ka, ðâdi rîkojoties, jûs, iespçjams, nevarçsiet pilnîbâ izmantot visus ðîs tîmekïa vietnes lîdzekïus. Izmantojot ðo tîmekïa vietni, jûs atzîstat, ka piekrîtat datu apstrâdei, ko uzòçmums Google ir apkopojis par jums iepriekð aprakstîtajâ veidâ, ar iepriekð aprakstîtajiem paòçmieniem un iepriekð minçtajam mçríim.

3. Sociâlo tîklu spraudòi

a) Facebook sociâlâ tîkla spraudòi
Mûsu tîmekïa vietnç tiek izmantoti facebook.com sociâlâ tîkla spraudòi (Spraudòi), kurus pârvalda Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ASV (Facebook). Spraudòus identificç Facebook logotips. Kad jûs piekïûstat kâdai no mûsu tîmekïa vietnes lapâm, kurâ ir Spraudnis, jûsu pârlûks izveido tieðu savienojumu ar Facebook serveriem. Facebook nosûta Spraudòa saturu tieði jûsu pârlûkam, kas to integrç tîmekïa vietnç. Integrçtie Spraudòi sniedz informâciju Facebook, ka esat piekïuvis kâdai lapai mûsu tîmekïa vietnç. Ja esat pieteicies Facebook vietnç, Facebook var saistît jûsu apmeklçjumu ar jûsu Facebook kontu. Ja izmantojat Spraudòus, piemçram, noklikðíinât uz pogas Patîk vai ierakstât komentâru, jûsu pârlûks nosûta attiecîgo informâciju tieði Facebook serveriem, kas to saglabâ. Skatiet Facebook privâtuma politiku (http://www.facebook.com/privacy/explanation.php), lai uzzinâtu to, kâdâ veidâ un apmçrâ Facebook savâc datus, pçc tam apstrâdâ un izmanto tos, kâ arî par saistîtajâm tiesîbâm un iespçjamajiem privâtuma aizsardzîbas iestatîjumiem. Ja nevçlaties, lai Facebook izmantotu mûsu tîmekïa vietni, lai saistîtu jebkâdus datus tieði ar jûsu Facebook kontu, pirms mûsu tîmekïa vietnes apmeklçðanas izrakstieties no Facebook vietnes.

b) Google Adsense
Ðajâ tîmekïa vietnç tiek izmantots Google Inc. (Google) pakalpojums AdSense, kas integrç reklâmas. Google AdSense izmanto sîkfailus, kas ir teksta faili, kuri tiek saglabâti jûsu datorâ, lai analizçtu to, kâdâ veidâ jûs izmantojat tîmekïa vietni. Google AdSense izmanto arî tâ dçvçtos tîmekïa bâksignâlus (neredzamâs grafikas). Izmantojot tîmekïa bâksignâlus, ðajâs lapâs var analizçt tâdu informâciju kâ apmeklçtâju plûsma. Sîkfailu un tîmekïa bâksignâlu ìenerçtâ informâcija par to, kâ jûs lietojat ðo tîmekïa vietni (ieskaitot jûsu IP adresi), un reklâmas formâtu izvietojumu tiek nosûtîta uz Google serveri ASV un glabâta tur. Google ðâdu informâciju var pârsûtît saviem meitasuzòçmumiem. Taèu Google nesaistîs jûsu IP adresi ar citiem jûsu saglabâtajiem datiem. Jûs varat nepieïaut sîkfailu instalçðanu, attiecîgi iestatot sava pârlûka programmatûru. Òemiet vçrâ, ka, ðâdi rîkojoties, jûs, iespçjams, nevarçsiet pilnîbâ izmantot visus ðîs tîmekïa vietnes lîdzekïus. Izmantojot ðo tîmekïa vietni, jûs atzîstat, ka jûs piekrîtat datu apstrâdei, ko uzòçmums Google ir apkopojis par jums iepriekð aprakstîtajâ veidâ, ar iepriekð aprakstîtajiem paòçmieniem un iepriekð minçtajam mçríim.

c) Google plus
Izmantojot pogu Google +1, varat publicçt informâciju visâ pasaulç. Noklikðíinot uz pogas Google +1, jûs un citi lietotâji saòemat personalizçtu saturu no Google un mûsu partneriem. Google glabâ informâciju gan par to, ka esat kâdu noteiktu saturu atzîmçjis ar +1, gan par to, kuru lapu skatîjât, kad noklikðíinâjât uz atzîmes +1. Jûsu pieðíirtâs atzîmes +1 var tikt râdîtas kopâ ar jûsu profila vârdu un fotoattçlu Google pakalpojumos, piemçram, meklçðanas rezultâtos, jûsu Google profilâ vai citur kâ atsauces uz tîmekïa vietnçm un tieðsaistes reklâmâm. Google reìistrç informâciju par jûsu atzîmçm +1, lai uzlabotu jums un citiem piedâvâtos Google pakalpojumus. Lai izmantotu pogu Google +1, jums ir jâbût izveidotam visâ pasaulç redzamam, publiskam Google profilam, kurâ ir jâbût norâdîtam vismaz izvçlçtajam profila vârdam. Ðis vârds tiks izmantots visos Google pakalpojumos. Daþos gadîjumos ðis vârds var aizstât citu vârdu, kuru esat izmantojis, lai kopîgotu saturu, izmantojot savu Google kontu. Jûsu Google profila identitâte var tikt râdîta citiem lietotâjiem, kas zina jûsu e-pasta adresi vai kuru rîcîbâ ir cita jûs identificçjoða informâcija. Savâktâs informâcijas lietoðana: papildus iepriekð minçtajiem nolûkiem informâcija, kuru izvçlçsities padarît pieejamu, var tikt izmantota saskaòâ ar spçkâ esoðo Google privâtuma politiku. Google var publicçt un pârsûtît apkopotu statistiku par atzîmes +1 lietotâju darbîbâm tâdiem lietotâjiem un partneriem kâ izdevçji, reklâmdevçji vai saistîtâs vietnes.

d) Twitter
Mûsu tîmekïa vietnç ir ietverti Twitter pakalpojuma lîdzekïi. Ðos lîdzekïus nodroðina Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ASV. Ja izmantojat Twitter un tâ piedâvâto pârsûtîðanas lîdzekli, jûsu apmeklçtâs tîmekïa vietnes tiek saistîtas ar jûsu Twitter kontu un darîtas zinâmas citiem lietotâjiem. Tas ietver arî datu pârsûtîðanu pakalpojumam Twitter. Òemiet vçrâ, ka mçs kâ tîmekïa vietnes nodroðinâtâjs nesaòemam nekâdu informâciju ne par pârsûtîto datu saturu, ne veidu, kâ Twitter to izmanto. Vairâk informâcijas par ðo jautâjumu skatiet Twitter privâtuma politikâ, kas pieejama vietnç http://twitter.com/privacy. Jûs varat mainît Twitter privâtuma iestatîjumus konta iestatîjumu sadaïâ vietnç http://twitter.com/account/settings.

4. Apakðuzòçmçji, kas ir treðâs puses
Saskaòâ ar Vâcijas Federâlo datu aizsardzîbas likumu mçs esam tiesîgi nodot izpildei vai uzdot veikt savâ vârdâ daþus uzdevumus saistîbâ ar ðajâ privâtuma politikâ izklâstîtâ mçría sasniegðanu rûpîgi atlasîtiem uzòçmumiem vai personâm. Tie var bût (bet ne tikai) tîmekïa pakalpojumu sniedzçji, pakalpojumu sniedzçji, maksâjumu apstrâdes uzòçmumi un citi atbalsta uzòçmumi vai personas. Ðâdi uzòçmumi var iegût piekïuvi personîgajai informâcijai, kura tiem var bût vajadzîga savu darbîbu veikðanai. Ðâdiem uzòçmumiem un personâm nav atïauts izmantot ðo informâciju citos nolûkos.

5. Personiskâs informâcijas atsaukðana, atspçjoðana, dzçðana un pârskatîðana

a) Atsaukðana
Jûs jebkurâ laikâ esat tiesîgs bez maksas atsaukt savu piekriðanu personîgâs informâcijas glabâðanai vai pieprasîjumam tâs pârskatîðanai. Jûs jebkurâ laikâ esat arî tiesîgs atsaukt savu piekriðanu jebkuru citu mums brîvprâtîgi sniegtu datu vâkðanai un glabâðanai. Òemiet vçrâ — lai aizsargâtu jûsu privâtumu un droðîbu, mums ir jâpârbauda jûsu identitâte, pirms varat veikt ðâdas darbîbas.
Ja nevçlaties atïaut turpmâku jûsu datu apstrâdi un/vai vçlaties atcelt savu piekriðanu saistîbâ ar to, rakstiet uz ðâdu adresi un, ja iespçjams, pievienojiet savas identifikâcijas kartes kopiju: M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Vâcija. Tiklîdz atsauksiet savu piekriðanu personîgâs informâcijas glabâðanai, apstrâdei un izmantoðanai, mçs nekavçjoties izdzçsîsim visus mûsu glabâtos datus. Mçs îpaði norâdâm, ka, neskatoties uz piekriðanas atsaukðanu, saskaòâ ar Vâcijas Federâlo datu aizsardzîbas likumu mçs esam tiesîgi apstrâdât un/vai izmantot jûsu datus, ja tas tiek darîts saistîbâ ar lîgumattiecîbâm vai tâm lîdzîgâm darîjuma attiecîbâm un/vai tas ir nepiecieðams, lai aizsargâtu pamatotas mûsu intereses, un, izvçrtçjot ðâdas intereses, nevar pamatoti pieòemt, ka jûsu leìitîmâs intereses pârtraukt atïaut jûsu personîgâs informâcijas apstrâdi un/vai lietoðanu bûtu svarîgâkas.

b) Personîgâs informâcijas atspçjoðana, dzçðana un pârskatîðana
Jûs esat tiesîgs pieprasît, lai jebkura mûsu glabâtâ jûsu personîgâ informâcija tiktu atspçjota, izdzçsta un pârskatîta. Ja vçlaties, lai mûsu glabâtâ jûsu personîgâ informâcija tiktu atspçjota, izdzçsta vai pârskatîta, rakstiet uz ðâdu adresi un, ja iespçjams, pievienojiet savas identifikâcijas kartes kopiju: M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Vâcija.

6. Uzziòa par glabâto informâciju
Jûs jebkurâ laikâ esat tiesîgs bez maksas noskaidrot, kâdu jûsu personîgo informâciju mçs glabâjam. Jûs par to tiksiet informçts rakstiski. Ja vçlaties uzzinât to, kâda jûsu personîgâ informâcija tiek glabâta, rakstiet uz ðâdu adresi un, ja iespçjams, pievienojiet savas identifikâcijas kartes kopiju: M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Vâcija. Mçs cenðamies nodroðinât jûsu personiskâs informâcijas droðîbu atbilstoði piemçrojamo datu aizsardzîbas tiesîbu aktu prasîbâm. Ðî iemesla dçï dati un informâcija uz serveri un mûsu meitas uzòçmumiem parasti tiek nosûtîti ðifrçti. Òemiet vçrâ, ka neviena elektroniskâ komunikâcija nav pilnîbâ droða. Tas nozîmç, ka visiem datiem un informâcijai, kuru esat sniedzis mums brîvprâtîgi, var bût iespçja piekïût nelikumîgâ veidâ. Mçs nevaram uzòemties atbildîbu vai saistîbas par informâcijas neizpauðanu, ja tâ notiek kïûdas un/vai neatïautu treðo personu darbîbu rezultâtâ datu pârsûtîðanas laikâ.

7. Privâtuma politikas grozîjumi
Mçs paturam tiesîbas grozît ðo privâtuma politiku jebkurâ laikâ saskaòâ ar piemçrojamajiem datu aizsardzîbas likumiem. Par jebkâdâm izmaiòâm ðajâ privâtuma politikâ mçs jûs informçsim, nosûtot ziòojumu uz jûsu reìistrçðanâs laikâ norâdîto e-pasta adresi.

8. Privâtuma politikas izmaiòas
Noklikðíinot uz privâtuma politikas saites, jûs varçsiet piekïût privâtuma politikas izmaiòâm no jebkuras lapas domçnâ www.myhusqvarna.com un izdrukât to. Òemiet vçrâ, ka, tiklîdz jûs iziesiet no mûsu vietnes, noklikðíinot uz kâdas saites mûsu tîmekïa vietnç, stâsies spçkâ attiecîgi cita pakalpojumu sniedzçja vietnes privâtuma politika, kas var atðíirties no ðîs privâtuma politikas.

Paskiausiai peržiūrėta