Parašas

Adrese un kontaktinformâcija

M. J. Raak GmbH
Berner Straße 38
60437 Frankfurt am Main
Germany

Pârstâvis:
Alexander Raak

Kontaktinformâcija:
Tâlrunis: +49 69 / 50 00 00 - 0
Fakss: +49 69 / 50 00 00 - 112

E-pasts: info@myhusqvarna.com

Reìistra ieraksts:
Reìistrçtais birojs: Amtsgericht Frankfurt am Main
Uzòçmuma reìistrâcijas numurs: HRB 39452

PVN maksâtâja reìistrâcijas nr.:
PVN maksâtâja reìistrâcijas nr. (Vâcijâ): DE 170399914

Atbildîba par ðîs tîmekïa vietnes saturu
Mçs uzòemamies atbildîbu par saturu, ko darâm pieejamu lietoðanai saskaòâ ar vispârîgi piemçrojamajiem tiesîbu aktiem. Mçs negarantçjam ðajâ tîmekïa vietnç ietvertâs informâcijas pilnîgumu vai pareizîbu, kâ arî neuzòemamies nekâdu atbildîbu par redakcionâlâm vai tehniskâm kïûdâm vai informâcijas trûkumu.

Atbildîba par treðo puðu tîmekïa saturu
Saites uz treðo puðu tîmekïa saturu jums tiek nodroðinâtas tikai informatîvos nolûkos. Par ðo ârçjo saturu ir atbildîgs tâ piegâdâtâjs, kas padara ðo saturu pieejamu tîmekïa vietnç, uz kuru ir sniegta saite. Pirms saites ievietoðanas katra attiecîgâ treðâs puses tîmekïa vietne ir pârbaudîta. Tomçr mçs nevaram garantçt, ka informâcija, kas atrodama, izmantojot atsauci vai saiti, ir pilnîga un pareiza, jo îpaði tâpçc, ka ðo tîmekïa vietòu saturs jebkurâ laikâ var tikt mainîts, mums par to nezinot. Ja mûsu rîcîbâ nonâks informâcija, ka kâdâ no tîmekïa vietnçm, uz kuru esam snieguði saiti, tiek pârkâpta kâda tiesîbu norma, mçs nekavçjoties noòemsim ðo saiti. Mçs paturam tiesîbas mainît, grozît vai izdzçst bez iepriekðçja paziòojuma jebkuru informâciju, kuru esam padarîjuði pieejamu.

Autortiesîbas
Tîmekïa vietnes dizainu un saturu aizsargâ autortiesîbas. Jo îpaði tas attiecas uz tekstiem, attçliem, grafikâm, kâ arî skaòas, video un animâciju failiem, tostarp to izkârtojumu katrâ tîmekïa vietnes lapâ. Viss saturs kopumâ (vai jebkura tâ daïa) var tikt publicçts (arî tîmeklî), apstrâdâts vai izmantots komerciâliem nolûkiem tikai ar mûsu iepriekðçju rakstisku atïauju.

Paskiausiai peržiūrėta