Sąlygos

§ 1 Saturs

Ðie vispârîgie noteikumi un nosacîjumi ietver noteikumus un nosacîjumus, par kuriem jûs esat vienojies ar mums, M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Vâcija.

§ 2 Lîgumu slçgðana, termiòð, piegâdes ierobeþojumi

(1) Preèu râdîðana mûsu tîmekïa vietnç www.myhusqvarna.com nav uzskatâma par juridiski saistoðu mûsu piedâvâjumu.

(2) Pirkuma cenas samaksas termiòð stâjas spçkâ un ðo summu var samaksât kopð lîguma parakstîðanas brîþa.

(3) Mçs veicam piegâdes uz Ðveici, Austriju, Vâciju un gandrîz visâm Eiropas Savienîbas dalîbvalstîm.

§ 3 Autortiesîbas, izdevumu atlîdzinâðana

(1)Jûs varat mûsu veikalâ izmantot savus dizainparaugus un tâdçjâdi personalizçt savus apavus. Jûs drîkstat izmantot tikai tâdus motîvus, attçlus vai citus dizainparaugus, kurus esat tiesîgs lietot un ar kuriem nepârkâpjat piemçrojamos tiesîbu aktus vai jebkuru treðo personu tiesîbas. Jûs apliecinât mums, ka jûsu izmantotie dizainparaugi nepârkâpj piemçrojamos tiesîbu aktus.

(2) Jûs apòematies atlîdzinât mûsu izdevumus saistîbâ ar visâm prasîbâm, kas varçtu tikt izvirzîtas pret mums par jebkura ar preèu zîmçm, autortiesîbâm, tirdzniecîbas zîmçm vai personas apzîmçjumiem saistîta vai cita piemçrojamâ tiesîbu akta pârkâpumu, ko esat veicis. Tas ietver arî izmaksas par mûsu juridisko aizstâvîbu.

§ 4 Mûsu atbildîba

Ja vien ðajâ dokumentâ nav noteikts citâdi, uz mûsu precçm attiecas likumâ noteiktâs garantijas tiesîbas:

(1) Mçs esam atbildîgi jebkâda juridiska iemesla dçï par kaitçjumu vai nelietderîgu izdevumu atlîdzinâðanu saskaòâ ar a) un b) punktâ izklâstîtajiem noteikumiem:

(a) apzinâtas vai rupjas nolaidîbas gadîjumâ mûsu atbildîba nav ierobeþota. Parastas nolaidîbas gadîjumâ mçs esam atbildîgi tikai par zaudçjumiem, kas raduðies bûtiska lîgumâ paredzçta pienâkuma neizpildes rezultâtâ (pienâkums, kas ir jâizpilda, lai nodroðinâtu pienâcîgu lîguma izpildi, ko jûs regulâri pildât un uz kura izpildi var païauties). Ðâdâ gadîjumâ mûsu atbildîba ietver tikai paredzamo un tipisko zaudçjumu atlîdzinâðanu.

(b) atbrîvoðana no atbildîbas, kas izriet no a) apakðpunkta, un tâs ierobeþojumi netiek piemçroti, ja mçs ïaunprâtîgi esam slçpuði defektu vai ïaunprâtîgi esam snieguði kvalitâtes garantiju, zaudçjumiem, kas raduðies saistîbâ ar dzîvîbai bîstamâm traumâm, miesas bojâjumiem vai kaitçjumu veselîbai, kâ arî uz Produktatbilstîbas likumâ paredzçto atbildîbu.

(2) Ja mçs tiekam atbrîvoti no atbildîbas vai tâ tiek ierobeþota, tas attiecas arî uz mûsu likumîgo pârstâvju un aìentu atbildîbu.

§ 5 Îpaðumtiesîbu saglabâðana

Îpaðumtiesîbas uz jums piegâdâtajâm precçm pieder mums lîdz brîdim, kamçr pilnîbâ tiek apmaksâta visa pirkuma summa.

Paskiausiai peržiūrėta