Teisė atšaukti

Atteikðanâs tiesîbas
Jûs esat tiesîgs èetrpadsmit dienu laikâ atteikties no ðî lîguma, nesniedzot paskaidrojumus. Èetrpadsmit dienu atteikðanâs periods sâkas ar datumu, kad jums tiek piegâdâta pçdçjâ prece vai tâ nonâk jûsu îpaðumâ, vai jûsu tiesîbu pâròçmçja îpaðumâ, kas nav pârvadâtâjs. Lai izmantotu atteikðanâs tiesîbas, jums rakstiskâ veidâ jâinformç par savu lçmumu atteikties no ðî lîguma, nosûtot iesniegumu uz adresi: M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Vâcija, tâlrunis +49 69/5 000 000, fakss +49 69/5 000 00 112, e-pasta adrese: info@raak.de (piemçram, nosûtot vçstuli pa pastu, faksu vai e-pastu). Ðim nolûkam varat izmantot pievienoto atteikðanâs veidlapas paraugu, tomçr tâ izmantoðana nav obligâta. Lai atteikðanâs perioda nosacîjumi stâtos spçkâ, iesniegums par atteikumu jânosûta pirms atteikðanâs perioda beigâm.

Atteikðanâs sekas
Ja atsakâties no ðî lîguma, mçs nekavçjoties, ne vçlâk kâ èetrpadsmit dienu laikâ kopð atteikuma iesnieguma saòemðanas datuma, atmaksâsim jums pilnu maksâjuma summu, ieskaitot piegâdes maksu (izòemot papildmaksu par jûsu izvçlçto piegâdes metodi, kas nebija visizdevîgâkais mûsu piedâvâtais standarta piegâdes veids). Atmaksâðana tiek veikta, izmantojot tâdu paðu maksâðanas veidu, kâdu izmantojât sâkotnçjam pârskaitîjumam, ja vien mçs ar jums neesam skaidri vienojuðies par citu maksâðanas veidu. No jums nekâdâ gadîjumâ netiks ieturçta maksa par naudas atmaksâðanu. Mçs neveiksim atmaksu, kamçr nebûsim saòçmuði atpakaï nosûtîtâs preces vai kamçr nebûsim no jums saòçmuði pierâdîjumu tam, ka preces nosûtîtas mums atpakaï (atkarîbâ no tâ, kurð nosacîjums izpildâs agrâk). Jums jânosûta vai jâatdod prece atpakaï nekavçjoties, bet ne vçlâk kâ èetrpadsmit dienu laikâ no izsûtîtâ atteikuma iesnieguma uz adresi: M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main. Termiòð ir ievçrots, ja preces nosûtât atpakaï pirms èetrpadsmit dienu termiòa beigâm. Jûs sedzat preèu atgrieðanas tieðâs izmaksas. Jums ir jâmaksâ par preèu vçrtîbas samazinâðanos gadîjumos, ja preces izmantotas tâm neparedzçtos nolûkos, nevis preces kvalitâtes, îpaðîbu un funkcionalitâtes noskaidroðanai.

Atteikðanâs tiesîbas nevar izmantot tâlâk norâdîtajâ gadîjumâ:
Lîgums ir noslçgts par nestandarta preèu piegâdi, kas tiek izgatavotas, pamatojoties uz patçrçtâja individuâlo izvçli vai lçmumu, vai ir nepârprotami pielâgotas klienta individuâlajâm vajadzîbâm.

Atteikðanâs veidlapas paraugs
(Ja vçlaties atteikties no lîguma, varat izmantot tâlâk norâdîto tekstu vai lîdzîgu formulçjumu.)
— Adresâts: M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Vâcija, tâlrunis +49 69 30 5 000, fakss +49 69 5 000 00, e-pasta adrese: info@myhusqvarna.com
— Es/mçs(*) atsakos/atsakâmies no manis/mûsu(*) parakstîtâ lîguma par ðâdu preèu(*) pirkumu/par ðâdu pakalpojumu(*) sniegðanu
— Pasûtîðanas datums(*)/saòemðanas datums(*)
— Patçrçtâja(u) vârds, uzvârds
— Patçrçtâja(u) adrese
— Patçrçtâja(u) paraksts (attiecas tikai uz rakstveida saziòu)
— Datums

_______________
(*) Izdzçsiet nevajadzîgo.

Paskiausiai peržiūrėta