Top 5 Fragen

Kā es varu samaksāt?

Iespējamais maksājuma veids dažādās valstīs atšķiras, un tas jums tiks parādīts pasūtot.

1
Vai iespçjams noskaidrot pasûtîjuma statusu vai izsekot piegâdi?

Jûs varat noskaidrot pasûtîjuma statusu un izsekot piegâdi izvçlnes sadaïâ “Pasûtîjumi”. Tiklîdz jûsu pasûtîjums bûs nosûtîts, tâ statuss tiks atjauninâts un tiks parâdîts izsekoðanas numurs.

1
Kad es saòemðu savu pasûtîjumu?

Piegâde parasti tiek veikta 5–6 darba dienu laikâ. Daþkârt intensîvas pasûtîjumu piegâdes periodos piegâde var tikt veikta 6–10 dienu laikâ.

1
Vai manam uzlîmju komplektam ir garantija?

Jums ir garantija attiecas uz materiâlu un izgatavoðanas defektiem. Ja vçlaties nosûtît atpakaï uzlîmju komplektu, izmantojiet atpakaï nosûtîðanas uzlîmi, ko varat atrast (ðeit).

1
Man ir nepiecieðams lielâks skaits uzlîmju komplektu. Vai varu izmantot bezsaistes veidni?

Paðlaik bezsaistes veidne nav pieejama. Dariet mums zinâmas savas vçlmes un prasîbas, un mçs sarûpçsim jums nepiecieðamo skaitu izvçlçtâ dizaina uzlîmju komplektu.

1

Neue Fragen

Ja vçlos augðupielâdçt savâ rîcîbâ esoðu attçlu, kâdâm prasîbâm tam ir jâatbilst?

Lai attçla kvalitâte bûtu laba, attçla izðíirtspçjai ir jâbût vismaz 3264 x 2448 pikseïu.

1
Mana attçla izðíirtspçja ir pârâk zema. Kâ rîkoties?

Ja vçlaties augðupielâdçt savâ rîcîbâ esoðu attçlu, jums jâzina, ka tieðsaistes veikals pirms augðupielâdes pârbauda attçla lielumu, izðíirtspçju un faila tipu. Attçlus, kas neatbilst augstâkminçtajâm prasîbâm, nevarçs augðupielâdçt.

1
Kâda tipa failus var augðupielâdçt?
1
Vai folija ir noturîga pret laikapstâkïu ietekmi?

Jâ. Ðîm uzlîmçm izmantotâ folija parasti tiek izmantota automaðînâm, un tâ neizbalç saulç.

1
Kâ kvalitatîvi piestiprinât folijas uzlîmes?

Pasûtîjuma komplektâ ir iekïauti lîmçðanas norâdîjumi, kas palîdzçs kvalitatîvi piestiprinât folijas uzlîmes. Husqvarna Youtube kanâlâ jûs varat atrast arî nelielu videopamâcîbu.

1
Antwort nicht gefunden?
Nutzen Sie unser Kontaktformular um uns Ihre Frage zu stellen zum Kontaktformular