Privacy

De bescherming van uw persoonsgegevens tijdens uw bezoek aan onze website is belangrijk voor ons. We leven dan ook alle wettelijke voorschriften met betrekking tot de gegevensbescherming na - en dan in het bijzonder de Duitse federale regelgeving inzake gegevensbescherming (Bundesdatenschutsgesetz - BDSG), de Duitse wet met betrekking tot telediensten (Telemediengesetz - TMG) en de regelgeving van elke Duitse federale staat inzake gegevensbescherming. Alle informatie die we nodig hebben om uw bestelling te kunnen verwerken en te beheren, wordt als vertrouwelijke informatie beschouwd. De algemene regel is dat wij uw gegevens niet vrijgeven voor gebruik door derden, tenzij u ons daartoe toestemming hebt verleend of tenzij we door de overheid of de rechterlijke macht worden verplicht die informatie vrij te geven. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend in overeenstemming met het volgende privacybeleid verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt.

1. Verzameling, opslag, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

a) Verzameling, opslag, verwerking en gebruik van informatie van bezoekers aan www.myhusqvarna.com
Uw persoonsgegevens worden niet verzameld, opgeslagen, verwerkt of gebruikt wanneer u www.myhusqvarna.com slechts bezoekt. Sommige gegevens worden omwille van de gegevensbescherming wel tijdelijk op onze server opgeslagen. Die gegevens kunnen worden gebruikt voor identificatiedoeleinden (bv. IP-adres, datum, tijdstip, gedownloade bestanden, browsertype en versie, besturingssysteem, URL-bron). Deze gebruiksgegevens worden anoniem geanalyseerd om statistieken op te stellen op basis van interne onderzoeken over de aandachtspunten en het gedrag van de bezoekers. Hiervoor wordt het laatste octet (subsegment) van uw IP-adres gewist voordat het wordt geanalyseerd. Deze gebruiksgegevens worden niet geanalyseerd om uw gebruikersprofiel aan te maken als u daar niet uitdrukkelijk uw toestemming toe hebt verleend. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om die gegevens te analyseren als onze website op een ongeoorloofde manier zou worden gebruikt of als er andere overtredingen zouden worden vastgesteld, en dit kan aan de politiediensten worden gemeld. Uw gebruiksgegevens zullen op geen enkele manier voor andere doeleinden worden geanalyseerd of aan derden bekendgemaakt. Deze onbewerkte statistische gegevens worden na 30 dagen gewist.

b) Opslag, verwerking en gebruik van de informatie die u ons zelf uitdrukkelijk bezorgt
Niettegenstaande het voorgaande verzamelen we persoonsgegevens die u ons zelf bezorgt (bv. wanneer u ons een mailbericht verstuurt, wanneer u contact met ons opneemt of wanneer we uw bestelling verwerken). We gebruiken die informatie in overeenstemming met de toepasselijke Duitse privacywetgeving. De persoonsgegevens die we nodig hebben voor de verwezenlijking, ontwikkeling of wijziging van een contractuele relatie (voorraadgegevens), worden alleen gebruikt voor de uitvoering van een overeenkomst die u eventueel met ons hebt gesloten. Bovendien zullen uw voorraadgegevens niet worden gebruikt om marktonderzoek uit te voeren of om ons aanbod aan de vraag aan te passen.

2. Gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (Google). Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies - tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om te analyseren hoe u een website gebruikt. Door cookies verzamelde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt naar de server van Google in de VS verstuurd, waar ze wordt opgeslagen. Daarbij wordt telkens het laatste octet (subsegment) van het opgeslagen IP-adres gewist voordat de informatie wordt verstuurd en verder verwerkt. Hierdoor is het niet mogelijk om op basis van de verstuurde informatie uw persoonsgegevens te identificeren. Google gebruikt die informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om activiteitenverslagen voor de beheerders van de website op te stellen en om andere diensten te verlenen die verband houden met uw gebruik van de website en het internet. Google maakt die informatie indien nodig ook over aan derden als dit wettelijk verplicht is of als die derden die informatie in opdracht van Google verwerken. Google combineert in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google. U kunt voorkomen dat er cookies op uw computer worden geïnstalleerd, als u de software van uw browser in die zin instelt. Houd er wel rekening mee dat u in dat geval misschien niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen benutten. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de gegevens die Google over u op de hierboven beschreven manier voor de hierboven vermelde doeleinden verzamelt.

3. Plug-ins van sociale media

a) Plug-in van Facebook
Onze website maakt gebruik van sociale plug-ins (Plug-ins) van het sociale netwerk facebook.com, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (Facebook), wordt beheerd. Die Plug-ins worden met een Facebook-logo aangeduid. Telkens wanneer u een pagina van onze website bezoekt die zo'n Plug-in bevat, brengt uw browser een rechtstreekse verbinding tot stand met de servers van Facebook. De content van de Plug-in wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser verstuurd, die de content in de website integreert. Door de geïntegreerde Plug-ins wordt aan Facebook gemeld dat u een van de pagina's van onze website bezoekt. Als u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook uw bezoek aan uw Facebook-account linken. Als u interageert met Plug-ins, bv. als u op de Like-knop klikt of als u een commentaar post, verstuurt uw browser de relevante informatie rechtstreeks naar Facebook, waar ze wordt opgeslagen. Wat de verzameling en de daaropvolgende verwerking van gegevens en het gebruik van gegevens door Facebook en de relevante rechten en mogelijke instellingen van de privacybeveiliging betreft, verwijzen we u naar het privacybeleid van Facebook (http://www.facebook.com/privacy/explanation.php). Log eerst uit bij Facebook voordat u onze website bezoekt als u niet wilt dat Facebook gegevens via onze website rechtstreeks met uw Facebook-account linkt.

b) Google Adsense
Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst van Google Inc. (Google) waarin reclameberichten geïntegreerd zijn. Google AdSense gebruikt zogenaamde cookies - tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om te analyseren hoe u een website gebruikt. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde webbakens (onzichtbare grafieken). Met deze webbakens kan informatie zoals bezoekersverkeer op deze pagina's worden geanalyseerd. Door cookies en webbakens gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verdeling van reclameformaten wordt naar de server van Google in de VS verstuurd, waar ze wordt opgeslagen. Het is mogelijk dat Google die informatie naar haar filialen verstuurt. Google combineert uw IP-adres echter niet met andere gegevens van u die werden opgeslagen. U kunt voorkomen dat er cookies op uw computer worden geïnstalleerd, als u de software van uw browser in die zin instelt. Houd er wel rekening mee dat u in dat geval misschien niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen benutten. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de gegevens die Google over u op de hierboven beschreven manier voor de hierboven vermelde doeleinden verzamelt.

c) Google plus
Met de Google +1-knop kunt u informatie wereldwijd publiceren. Als u op de Google +1-knop klikt, ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op over het feit dat u bepaalde content +1 hebt gegeven, als de informatie op de pagina die u bekeek toen u op +1 klikte. Uw +1's kunnen samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten zoals zoekresultaten, in uw Google-profiel of elders worden weergegeven als referenties naar websites en online reclameberichten. Google slaat informatie over uw +1-activiteiten op met de bedoeling de Google-services voor u en anderen te verbeteren. U kunt de Google +1-knop gebruiken als u over een wereldwijd zichtbaar openbaar Google-profiel beschikt, dat minstens de gekozen profielnaam moet bevatten. Die naam zal in alle Google-diensten worden gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook in de plaats komen van de andere naam die u hebt gebruikt om content via uw Google-account te delen. De identiteit van uw Google-profiel kan worden getoond aan gebruikers die uw mailadres kennen of die andere informatie bezitten waarmee ze u kunnen identificeren. Gebruik van verzamelde informatie: Naast de hierboven toegelichte doeleinden, wordt de informatie die u beschikbaar stelt, gebruikt in overeenstemming met het huidige privacybeleid van Google. Google kan bijeengevoegde statistische gegevens over de activiteiten van +1-gebruikers publiceren en doorsturen naar gebruikers en partners zoals uitgevers, adverteerders of geassocieerde sites.

d) Twitter
Onze website bevat functies van de Twitter-dienst. Deze functies worden beschikbaar gesteld door Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Wanneer u Twitter en zijn retweetfunctie gebruikt, worden de websites die u bezoekt met uw Twitter-account gelinkt en aan andere gebruikers bekendgemaakt. Dit betekent ook dat er gegevens naar Twitter worden verstuurd. Houd er rekening mee dat wij als websiteprovider zelf geen informatie ontvangen over de inhoud van verzonden gegevens of over de manier waarop die inhoud door Twitter wordt gebruikt. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter op http://twitter.com/privacy. Op http://twitter.com/account/settings kunt u uw privacy-instellingen voor Twitter in de accountinstellingen aanpassen.

4. Externe onderaannemers
In overeenstemming met de Duitse federale regelgeving inzake gegevensbescherming mogen we bepaalde taken met het oog op het realiseren van de doelstelling die in dit privacybeleid wordt uiteengezet, laten uitvoeren door zorgvuldig geselecteerde ondernemingen of personen. Deze onderaannemers omvatten, maar zijn niet beperkt tot webproviders, dienstverleners, betalingsverwerkingsbedrijven en andere ondersteunende ondernemingen of personen. Het is mogelijk dat die ondernemingen toegang krijgen tot persoonsgegevens als ze die nodig hebben om hun activiteiten uit te voeren. Die ondernemingen en personen mogen deze informatie niet voor een ander doel gebruiken.

5. Herroepen, uitschakelen, wissen en herzien van uw persoonsgegevens

a) Herroepen
U kunt te allen tijde gratis uw toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegevens herroepen of een herziening van die gegevens vragen. U hebt ook te allen tijde het recht om uw toestemming te herroepen voor het verzamelen en opslaan van andere gegevens die u ons op vrijwillige basis hebt verstrekt. Houd er wel rekening mee dat we uw identiteit moeten controleren voordat u zulke maatregelen kunt treffen. Alleen op die manier kunnen we uw privacy en veiligheid waarborgen.
Als u niet wilt dat uw gegevens in de toekomst worden verwerkt en/of als u uw toestemming hiervoor wilt herroepen, dient u dit in een brief met indien mogelijk een kopie van uw identiteitskaart, op het volgende adres te melden: M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Duitsland. Zodra u uw toestemming voor de opslag, de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens herroept, wissen we onmiddellijk alle opgeslagen gegevens. We wijzen er hier uitdrukkelijk op dat we, ondanks de herroeping van uw toestemming, overeenkomstig de Duitse federale regelgeving inzake gegevensbescherming het recht hebben uw gegevens te verwerken en/of te gebruiken als dit gebeurt in het kader van een contractuele relatie of een quasi-contractuele vertrouwensrelatie en/of als dit nodig is voor het vrijwaren van onze redelijke belangen en na afweging van die belangen redelijkerwijs niet kan worden aangenomen dat uw legitieme belang in het stoppen van de verwerking en/of het gebruik van uw persoonsgegevens zwaarder doorweegt.

b) Uitschakelen, wissen en wijzigen van uw persoonsgegevens
U hebt het recht om de persoonsgegevens die we bewaren, te laten uitschakelen, wissen of wijzigen. Als u persoonsgegevens die we opslaan, wilt laten uitschakelen, wissen of wijzigen, kunt u dit schriftelijk op het volgende adres melden, waarbij u indien mogelijk een kopie van uw identiteitskaart meestuurt: M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Duitsland.

6. Navraag over opgeslagen informatie
U hebt te allen tijde het recht om gratis te controleren welke persoonsgegevens we over u bewaren. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Als u wilt navragen welke persoonsgegevens van u zijn opgeslagen, kunt u dit schriftelijk op het volgende adres melden, waarbij u indien mogelijk een kopie van uw identiteitskaart meestuurt: M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Duitsland. We streven ernaar de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen zoals vereist door het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming. Om die reden worden gegevens en informatie in de meeste gevallen in een gecodeerde vorm naar onze server en naar onze filialen verstuurd. Houd er evenwel rekening mee dat geen enkel elektronisch communicatiemiddel volledig veilig is. Dit betekent dat alle gegevens en informatie die u ons op vrijwillige basis hebt bezorgd, op een illegale manier toch toegankelijk kan worden. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor bekendmaking van informatie ten gevolge van een fout en/of een ongeoorloofde toegang door een externe partij tijdens de verzending van de informatie.

7. Wijziging van het privacybeleid
We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op gelijk welk moment te wijzigen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. We brengen u via het mailadres dat u ons bij uw inschrijving hebt bezorgd op de hoogte van iedere verandering aan dit privacybeleid.

8. Raadpleging van het privacybeleid
Wanneer u op de link naar het privacybeleid klikt, kunt u het privacybeleid vanaf gelijk welke pagina binnen het www.myhusqvarna.com-domein raadplegen en afdrukken. Houd er rekening mee dat het privacybeleid van een andere siteoperator van toepassing is zodra u onze website verlaat door op een link te klikken. Dat privacybeleid kan afwijken van ons eigen privacybeleid. 

Laatst bekeken