Voorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden omvatten de algemene voorwaarden die werden overeengekomen tussen u en ons, M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Duitsland.

§ 2 Sluiten van contracten; vervaldatum; verzendingsbeperkingen
(1) De weergave van artikelen op onze website www.myhusqvarna.com vormt geen juridisch bindend voorstel van onze zijde.
(2) De aankoopsom wordt opeisbaar op het moment dat het contract wordt ondertekend.
(3) We leveren artikelen in Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland en bijna alle lidstaten van de Europese Unie.

§ 3 Copyright; schadeloosstelling
(1) U kunt uw eigen design gebruiken in onze winkel en dus uw schoeisel personaliseren. U mag alleen thema's, afbeeldingen of andere ontwerpen gebruiken waarvoor u de toestemming hebt gekregen en die geen toepasselijke wetten of rechten van derden schenden. U belooft schriftelijk dat de ontwerpen die u gebruikt, geen toepasselijke wetten schenden.
(2) U vrijwaart ons tegen iedere claim die tegen ons kan worden ingediend ten gevolge van de schending van een handelsmerk, copyright, handels- of persoonsnaam of iedere andere wet die u ten laste kan worden gelegd. Dit omvat ook de nodige kosten voor onze juridische bijstand.

§ 4 Onze aansprakelijkheid
Tenzij hierna anders overeengekomen, gelden de volgende wettelijke garantierechten voor onze artikelen:

(1) Wij zijn om welke wettelijke reden dan ook aansprakelijk voor schade of de vergoeding van nutteloze uitgaven, overeenkomstig de bepalingen in (a) en (b):

(a) In het geval van opzet of grove nalatigheid is onze aansprakelijkheid onbeperkt. In het geval van gewone nalatigheid zijn we alleen aansprakelijk voor schade ten gevolge van de schending van een materiële contractuele verplichting (de verplichting die moet worden voldaan om een juiste uitvoering van het contract te verzekeren en waarvan u normaal verwacht en mag verwachten dat ze wordt vervuld). In dat geval is onze aansprakelijkheid evenwel beperkt tot de vergoeding van typische en voorzienbare schade.

(b) De uitsluitingen en beperkingen met betrekking tot de aansprakelijkheid die in (a) worden vermeld, gelden niet als we kwaadwillig een defect hebben verborgen of een kwaliteitsgarantie hebben verleend, voor schade ten gevolge van al dan niet dodelijke verwondingen en een aantasting van de gezondheid, en in geval van aansprakelijkheid in het kader van de productaansprakelijkheidswet.

(2) Als onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze wettelijke vertegenwoordigers en agenten.


§ 5 Eigendomsvoorbehoud
Wij blijven eigenaar van de artikelen die aan u worden geleverd, tot op het moment dat de volledige aankoopsom is betaald.

Laatst bekeken