Villkor

Allmänna villkor för konsumenter

§ 1 Tillämplighet

Dessa allmänna villkor innehåller de villkor som har avtalats mellan dig och oss, M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Tyskland.

§ 2 Ingående av avtal, förfallodatum, transportrestriktioner

(1) Presentationen av varor på vår webbplats www.myhusqvarna.com utgör inte ett juridiskt bindande förslag från oss.

(2) Köpesumman förfaller till betalning när ett avtal undertecknas.

(3) Vi levererar till Schweiz, Österrike, Tyskland och nästan alla medlemsstater i Europeiska unionen.

§ 3 Upphovsrätt, skadeersättning

(1) Du får använda en egen formgivning i vår butik och därigenom göra din Automower från Husqvarna personlig. Du får enbart använda sådana teman, bilder och övriga formgivningar som du har rätt att använda och som inte överträder gällande lagar eller tredje parts rättigheter. Du försäkrar att formgivningar som du använder inte överträder gällande lagar.

(2) Du håller oss skadeslösa mot alla anspråk som reses på grund av intrång i varumärken, upphovsrätt, handels- eller personnamn eller överträdelse av någon annan gällande lag som du är ansvarig för. Det omfattar även de nödvändiga kostnaderna för vårt rättsliga försvar.

§ 4 Vårt ansvar

Om inte annat avtalas i det följande gäller de lagstadgade garantirättigheterna för våra varor:

(1) ) Vi är, oavsett rättsligt skäl, ansvariga för skadestånd eller ersättning för onödiga utgifter i enlighet med bestämmelserna i led (a) och (b):

(a) I händelse av uppsåt eller grov oaktsamhet är vårt ansvar obegränsat. Vid vårdslöshet är vi endast ansvariga för skada som har orsakats av en överträdelse av en väsentlig avtalsenlig förpliktelse (den förpliktelse som måste uppfyllas för att säkerställa att avtalet fullgörs korrekt och att du regelbundet litar på och kan lita på att den kommer att uppfyllas). I det här fallet är vårt ansvar emellertid begränsat till ersättning för förutsebara och typiska skador.

(b) Undantag från och begränsningar av ansvar till följd av led (a) gäller inte om vi uppsåtligt har dolt en defekt eller gett kvalitetsgaranti med avseende på skada som har uppstått genom skada på liv, kropp och hälsa eller om ansvar föreligger enligt produktansvarslagen.

(2) Om vårt ansvar undantas eller begränsas gäller det även våra juridiska ombuds personliga ansvar.

§ 5 Äganderättsförbehåll

Vi behåller äganderätten till varorna som levereras till dig tills den totala köpesumman har betalats.

Senast betraktad